เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์ของผู้ใช้ เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

SUNTORY

คุณประโยชน์สำคัญของ
ชาอู่หลง และ OTPP

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคุณประโยชน์ที่กล่าวถึงนี้
อ้างอิงมาจากงานค้นคว้าวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่สู่สาธารณะ

OTPP ในชาอู่หลง
ช่วยลดการดูดซึมไขมัน
และเพิ่มการกำจัดไขมัน
ออกจากร่างกาย

Oolong tea and OTPP Key benefits

ไขมันหน้าท้องมีปริมาณ
เฉลี่ย - 11.32 ตร.ซม.(*3)

การดื่มชาอู่หลงที่มีสาร OTPP วันละ 2 ขวด
เป็นเวลา 16 สัปดาห์ *3 ดัดแปลงมาจาก 薬理と治療 (เภสัชวิทยา
& การบำบัดโรค), 39(10), 889-900 (2011)

ไขมันในอาหารจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ที่มีชื่อว่า ไลเปส
(Lipase) และถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางลำไส้เล็ก
สาร OTPP จะทำหน้าที่เข้าไปขัดขวางการทำงานของ
ไลเปส ทำให้ไขมันในอาหารไม่ถูกย่อยและร่างกายไม่
สามารถ
ดูดซึมได้ไขมันที่ไม่ถูกดูดซึมก็จะถูกขับออก
มากับอุจจาระในที่สุด

บริเวณไขมันในช่องท้อง graph บริเวณไขมันในช่องท้อง graph

ผู้เข้าร่วมทดลอง: ผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง ที่มีน้ำหนักตัว
เกินกว่าปกติ จำนวน 281 คน
มีค่า BMI (ค่าดัชนีมวลกาย) ระหว่าง 25-30 กก./ม2
ข้อมูลแสดงถึงค่าเฉลี่ย: ซึ่งประเมินด้วยการทำ CT scan
บริเวณช่องท้องทั้งก่อนและหลังการทดลอง ของทั้งกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมที่ดื่มชาอู่หลง Kuro OTPPหนึ่งขวด(350 มล.)
และกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ดื่มเครื่องดื่มควบคุมที่ไม่มี OTPP
โดยทั้งสองกลุ่มจะดื่มเครื่องดื่มพร้อมอาหาร 2 ครั้งต่อวัน
เป็นเวลา 16 สัปดาห์

การกำจัดไขมัน graph การกำจัดไขมัน graph

หลังจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การดื่มชา
อู่หลง
ที่มี OTPP จะช่วยเพิ่มการขับไขมันออกมากับ
อุจจาระอย่าง
มีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับการดื่ม
เครื่องดื่มควบคุมที่
ไม่มี OTPP
ผู้เข้าร่วมทดลอง: ผู้ใหญ่ เพศชายและหญิงสุขภาพดี
จำนวน 12 คน
ข้อมูลแสดงถึงค่าเฉลี่ย: การประเมินการขับไขมัน
ออกมากับ
อุจจาระเป็นเวลา 3วัน จากช่วงเวลาการทดลอง
10 วัน ของ
กลุ่มผู้เข้าร่วมทดลองที่ได้ดื่มชาอู่หลงที่มี OTPP ปริมาณ
68 มิลลิกรัมต่อหนึ่งขวด จำนวน 3 ขวดต่อวัน เปรียบเทียบ
กับกลุ่มผู้เข้าร่วมทดลองที่ดื่มเครื่องดื่มควบคุม (เครื่องดื่ม
แต่งกลิ่นและสีชา ไม่มี OTPP)
ซึ่งทั้งสองกลุ่มผู้ทดลองจะได้ดื่มเครื่องดื่มพร้อมมื้ออาหารที่มีไขมันสูงทุกวัน *4 กราฟอ้างอิงจาก European Journal of Clinical Nutrition, 60(11), 1330-1336 (2006)

oolong tea image

คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
การทำงานของ OTPP
และอาหารที่มีไขมันสูง

oolong tea image
pagetop